Algemene voorwaarden

Artikel 1.algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mike’s bike shop, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders gezien prijzen afhankelijk zijn van de koers schommelingen.
6. onderdelen uit de 2de hands pagina worden niet teruggenomen noch omgeruild.
deze worden op eigen risico gekocht,het staat u vrij de goederen te komen bekijken teneinde de staat van het goed vast te stellen.
7.verzendkosten zijn ten laste van de klant en worden nooit terug betaald.
8.voor goederen die na levering worden geretourneerd zal een herstockeringsbedrag aangerekend worden van 15%(goederenwaarde).retours kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en dit voor producten in de originele en ongeopende verpakking!
3.Bij een verkoop op afstand heeft de klant het recht af te zien van de aankoop binnen de 14 dagen na de levering. Hij krijgt hiervoor geen boete en hij moet ook geen motief opgeven. Deze herroeping moet schriftelijk (ook e-mail/fax) verzendt worden vóór het verstrijken van de termijn. Transportkosten zijn ten laste van de klant.
Alles wat op verzoek besteld word valt niet onder de wetgeving van verkoop op afstand. Dit word speciaal op verzoek besteld en de overeenkomst is onherroepelijk hierdoor.
4 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen van ons kanton nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
5 Prijs: De prijzen genoteerd aan de prijs van het bedrijf Mik’s bike shop krijgen geen tijd inzet en informatieve doeleinden. De prijzen van de producten verkocht door Mike’s bike shop worden van kracht op de datum van bestelling. Mike’s bike shop behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te herzien, op basis van uitzonderlijke gebeurtenissen buiten onze controle.
6 Elk artikel in stock kan door onvoorziene omstandigheden of grote vraag tijdelijk uitgeput zijn. U word verwittigd hiervan en naargelang de levertijd zal er u een 2de pakket kosteloos toegestuurd worden met uw nakomende bestelling of uw volledig pakket word met een maximum van 8 werkdagen ingehouden om zo de bestelling volledig te kunnen verzenden
7 Betaling en incassokosten
1. De door ons verkochte producten kunnen pas aan de gebruiker overgemaakt worden nadat het verschuldigd bedrag is ontvangen. Anders wordt het product op geen enkele wijze overgemaakt aan de gebruiker.
2.Mike’s bike shop kan niet instaan voor de achterstallige betalingen van bankdiensten
8 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
2.  Het bepaalde in lid 1 is alsook van toepassing op verzending van goederen, wij, Mike’s bike shop kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de daden van onze leveranciers/verzendmaatschappijen
9 Aansprakelijkheid gebruik van onze artikelen
1. Mike’s bike shop kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor gebruik van snelheidsbevorderde onderdelen op de openbare weg. Deze artikelen dienen enkel en alleen voor gebruik op privaat domein.
2. tevens kan Mike’s bike shop niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verkeerdelijk gebruik van "motorfiets en off road" onderdelen.maw indien deze aangewend worden voor gebruik op bromfietsen! Gebruik van onderdelen die bestemd zijn voor motorfiets en off road zijn bij wet verboden voor bromfietsen.KB 10-10-1974
3 De eigenaar van de website is niet verantwoordelijk en kan nooit verantwoordelijke gesteld worden voor boetes, ongevallen of problemen voortkomend uit het gebruik van de aangekochte onderdelen.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Mvg
Mike’s bike shop